Azan Ke Waqt Baatein Karna Kaisa
Koonḍe Ki Fateha Rajab Ki Kitni Tareekh Ko Karna Chahiye
Fateha Mein Khana Paani Samne Rakhna Kaisa
Rajab Ke Saat Rozon Ki Fazila