Sab Se Pahle Rasool Kaun Hain

Sab Se Pahle Rasool Kaun Hain

Sab Se Pahle Rasool Kaun HainSAWAL - Sab Se Pahle Rasool Kaun Hain

Jawab - Sab Mein Pahle Rasool Jo Kuffar Par Bheje
Gaye Hazrat  NooH
( Alaihissalam ) Hain

( Sahih Muslim Kitabul Iman Hadees 193 Page 122 )


Unhon Ne 950 Baras Hidayat Farmaayi Unke Zamane Ke Kuffar Bahut Sakht They

Har Qism Ki Taqlifen Pahunchate
Pareshan Karte Itne Arse Mein Ginti Ke Log Musalman Hue

Jab Baqiyon Ko Mulahiza Farmaya Ki Harghiz Islah Pazir Nahin

Hath Dharmi Aur Kufr Se Baaz Na Aaen Gey

Majboor Ho Kar Apne Rabb Ke Huzur Unke Halaak Ki Dua Ki

Toofaan Aaya Aur Sari Zameen Doob Gayi

Sirf Wah Ginti Ke Musalman Aur Har Janwar Ka Ek- Ek Joda Jo Kashti Mein Le Liya Gaya Tha Bach Gaye